ပံုုမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ား

ဓာတ္ပံုုမ်ာ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈသက္တမ္း သံုးႏွစ္ျပည္႔အထိမ္းအမွတ္ မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားသည့္ သတင္းဓာတ္ပံုမ်ား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ႔လာသံုးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း (၃/၂၀၁၃) က်င္းပ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႕ဆံု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ႏွင္႔ ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠဌ ေတြ႔ဆံုပြဲ

ဗီဒီယိုု